Anbi Verantwoording

ANBI Verantwoording

ANBI Status

Stichting Het Baken

Inleiding

 

Hieronder vind je de ANBI verantwoording van Stichting Het Baken (SHB). Deze stichting vertegenwoordigd wettelijk sinds 24 februari 1989 onze gemeente. Onze gemeente, Evangelische Baptistengemeente Het Baken (EBG), werd in 1966 gesticht in Eindhoven. Hieronder vind je de gegevens zoals die wettelijk verplicht zijn om weer te geven voor de Belastingdienst.

 

Gegevens Stichting Het Baken

Postadres: Nederlandplein 57, 5628 AG Eindhoven
Bezoekadres: Mendelssohnlaan 1a, 5653 BC Eindhoven
Telefoonnummer: 040 241 8484
E-mailadres: penningmeester@ebg-hetbaken.nl

RSIN of fiscaalnummer: 809416426
Kamer van Koophandel: 41091189
Rekeningnummer: NL88 INGB 0000 087385 t.n.v. Stichting Het Baken

De stichting draagt de naam Stichting Het Baken en is gevestigd in Eindhoven. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Bestuurssamenstelling

De raad van onze gemeente bestaat uit:
Voorganger en vijf oudsten

Het bestuur van Stichting Het Baken bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid

Doel EBG Het Baken

 

Het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Zij doet dat onder andere door:

– Het wekelijks organiseren van zondagdiensten in de kerk aan de Mendelssohnlaan 1a te Eindhoven, voor volwassenen en kinderen.

  – Het begeleiden van gemeenteleden in hun persoonlijk leven.
  – Het organiseren van activiteiten in Eindhoven die op evangelieverkondiging gericht zijn.
  – Het onderhouden van de website waar informatie over het EBG te vinden is.
  – Het in dienst hebben van een of meerdere werkers die aan bovenstaande in belangrijke mate vorm geven.
  – Het bieden van vormen van onderwijs voor gemeenteleden en vrienden van de gemeente.

 

Doel Stichting Het Baken

 

Het verkrijgen, beheren en verhuren of anderszins exploiteren van onroerend goed, speciaal van het kerkgebouw, alsmede het ondersteunen en bijstaan met raad en daad van de Evangelische Baptisten Gemeente te Eindhoven, zoals het ter werk stellen van een voorganger, het stimuleren en financieren van zendingsactiviteiten.

 

Beleidsplan

 

Het komende jaar willen we ons bezighouden met het weer met elkaar verbinden van gemeenteleden en vaste bezoekers na coronatijd.
We faciliteren het samenkomen van diverse groepen, zoals kinder- tiener- en jongerengroepen, en diverse soorten groepen voor volwassenen.
We dragen zorg voor het welzijn van onze gemeenteleden en vaste bezoekers door middel van pastorale zorg en diaconale ondersteuning waar nodig.
We willen gesprekspartner zijn voor de wijkorganisatie van de wijk rondom ons gebouw en dienstbaar zijn aan de wijk waar dat kan.
We onderzoeken dit jaar in hoeverre we hierbij naast onze voorganger een betaalde gemeentewerker nodig hebben en zetten indien nodig stappen om die te vinden.

 

 

Beloningsbeleid

 

De voorganger ontvangt een honorarium.
De andere leden van de raad en de leden van het bestuur SHB ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Verslag van gemeenteactiviteiten

 
We begonnen 2020 zoals we gewend waren: iedere zondagochtend een eredienst met live muziek en ca 80 aanwezigen, kinderclubs, jeugdgroepen en diverse groepen volwassenen die, veelal bij iemand aan huis, samenkwamen. Door de komst van covid-19 werd ons vaste patroon doorbroken. De erediensten gingen volledig online, met vooraf opgenomen liederen, preek en andere eredienstonderdelen. Ook het elkaar ontmoeten hebben we zo goed en zo kwaad als het ging online gedaan. Sommige groepen is het gelukt om online samen te blijven komen, voor andere groepen was dat lastiger of zelfs onmogelijk gezien hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld samen eten. Door het jaar heen waren er afwisselend versoepelingen en lockdowns, waardoor we de ene keer met een beperkt aantal mensen in ons gebouw bij elkaar konden komen en de andere keer weer alles online moesten organiseren. We konden diverse projecten waar we bij betrokken zijn blijven steunen, zowel financieel als door gebed. Ook de pastorale zorg en de diaconale ondersteuning is, zij het in aangepaste vorm, doorgegaan.
 

 

 

Financiële verantwoording

De ingekomen gelden worden besteed aan honorarium voorganger, zendingsactiviteiten, gebouwkosten en kosten voor diverse activiteiten. Zie onder voor resultaat vorig jaar, balans en begroting volgend jaar.

De bijdragen aan de stichting SHB en de EBG worden gevormd door:

 • Vrijwillige bijdragen, donaties en subsidies
 • Verkrijgingen bij erfstelling, legaat of schenking
 • Al hetgeen op andere wettige wijze wordt verkregen

 

      

RESULTAAT 2020

 
INKOMSTEN
 
Giften €  88.262
Huuropbrengst
kerkgebouw
 €        705
Totaal  € 88.968
  
UITGAVEN 
 
Honoraria €  51.077
Zending /
ondersteuning
 €  10.846
Algemene
kosten
 €  10.687
Gemeentelijke
activiteiten
 €    2.272
Sparen
reserveringen
 €    8.185
Totaal €  83.066

RESULTAAT

 €    5.902       

 

BALANS  2020

   
Activa
 
Passiva
 
Bank €   72.951Vermogen Het Baken €     4.267
Overige
Activa
 €    2.700Reservering groot onderhoud €   49.970
  Reservering Diaconaat €    5.925
  Overige Passiva €    1.401
  Resultaat boekjaar €  14.087
Totaal €   75.651Totaal €   75.651

 

BEGROTING 2021

 
INKOMSTEN
 
Giften €   88.500
Huuropbrengst kerkgebouw €     1.000
Totaal  €   89.500
  
UITGAVEN
 
Honoraria €   37.488
Zending / ondersteuning €   11.500
Algemene kosten €   11.912
Gemeentelijke activiteiten €     6.100
Sparen toekomstig betaald werk €   12.500
Sparen reserveringen €   10.000
Totaal €   89.500
RESULTAAT
 €             –
RESULTAAT 2020 
INKOMSTEN 
Giften €88.262
Huuropbrengst gebouw € 705
TOTAAL €88.968
  
UITGAVEN 
Honoraria€51.077
Zending / ondersteuning€10.846
Algemene kosten€10.687
Gemeentelijke activiteiten€ 2.272
Sparen reserveringen € 8.185
TOTAAL €83.066
  
RESULTAAT € 5.902

 

 

BALANS 2020 
ACTIVA 
Bank €72.951
Overige Activa € 2.700
TOTAAL €75.651
  
PASSIVA 
Vermogen Het Baken € 4.267
Reservering groot onderhoud €49.970
Reservering Diaconaat € 5.925
Overige Passiva € 1.401
Resultaat boekjaar €14.087
TOTAAL €75.651

 

 

BEGROTING 2021 
INKOMSTEN 
Giften €88.500
Huuropbrengst gebouw € 1.000
TOTAAL €89.500
  
UITGAVEN 
Honoraria €37.488
Zending / ondersteuning €11.500
Algemene kosten €11.912
Gemeentelijke activiteiten €  6.100
Sparen toekomstig betaald werk €12.500
Sparen reserveringen €10.000
TOTAAL €89.500
  
RESULTAAT €          –

Mail ons


óf vul onderstaand contactformulier in

church blue Logo Baken 8.2 Exclamation Triangle Check code