Stichting Het Baken

 

ANBI verantwoording

 

 

Inleiding

Hieronder vind je de ANBI verantwoording van Stichting Het Baken (SHB). Deze stichting vertegenwoordigd wettelijk sinds 24 februari 1989 onze gemeente. Onze gemeente, Evangelische Baptistengemeente Het Baken (EBG), werd in 1966 gesticht in Eindhoven. Hieronder vind je de gegevens zoals die wettelijk verplicht zijn om weer te geven voor de Belastingdienst.

 

Rekeningnummer:

NL88 INGB 0000 087385 t.n.v. Stichting Het Baken

 

Gegevens Stichting Het Baken

RSIN of fiscaalnummer: 809416426
Kamer van Koophandel: 41091189

De stichting draagt de naam Stichting Het Baken en is gevestigd in Eindhoven. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Contactgegevens Stichting Het Baken

Nederlandplein 57
5628 AG Eindhoven

Het bestuur van Stichting Het Baken bestaat uit de volgende leden: Voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurslid

            Doel Stichting Het Baken

Het verkrijgen, beheren en verhuren of anderszins exploiteren van onroerend goed, speciaal van het kerkgebouw, alsmede het ondersteunen en bijstaan met raad en daad van de Evangelische Baptisten Gemeente te Eindhoven, zoals het ter werk stellen van een voorganger, het stimuleren en financieren van zendingsactiviteiten.

         Doel EBG Het Baken

Het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Zij doet dat onder andere door:
  • Het wekelijks organiseren van zondagsdiensten in de kerk aan de Mendelsohnlaan 1a te Eindhoven, voor volwassenen en kinderen.
  • Het begeleiden van gemeenteleden in hun persoonlijk leven. Het organiseren van activiteiten in Eindhoven die op evangelieverkondiging gericht zijn.
  • Het onderhouden van de website waar informatie over het EBG te vinden is.
  • Het in dienst hebben van een of meerdere werkers die aan bovenstaande in belangrijke mate vorm geven.
  • Het bieden van vormen van onderwijs voor gemeenteleden en vrienden van de gemeente.
 

Financiële verantwoording

De leden van het bestuur SHB ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De ingekomen gelden worden besteed aan honorarium voorganger, zendingsactiviteiten, gebouwkosten en kosten voor diverse activiteiten. Zie onder voor resultaat vorig jaar, balans en begroting volgend jaar.

De bijdragen aan de stichting SHB en de EBG worden gevormd door:

  • Vrijwillige bijdragen, donaties en subsidies
  • Verkrijgingen bij erfstelling, legaat of schenking
  • Al hetgeen op andere wettige wijze wordt verkregen

 

      

RESULTAAT 2020

 
INKOMSTEN
 
Giften €  88.262
Huuropbrengst
kerkgebouw
 €        705
Totaal  € 88.968
  
UITGAVEN 
 
Honoraria €  51.077
Zending /
ondersteuning
 €  10.846
Algemene
kosten
 €  10.687
Gemeentelijke
activiteiten
 €    2.272
Sparen
reserveringen
 €    8.185
Totaal €  83.066

RESULTAAT

 €    5.902       

 

BALANS  2020

   
Activa
 
Passiva
 
Bank €   72.951Vermogen Het Baken €     4.267
Overige
Activa
 €    2.700Reservering groot onderhoud €   49.970
  Reservering Diaconaat €    5.925
  Overige Passiva €    1.401
  Resultaat boekjaar €  14.087
Totaal €   75.651Totaal €   75.651

 

BEGROTING 2021

 
INKOMSTEN
 
Giften €   88.500
Huuropbrengst kerkgebouw €     1.000
Totaal  €   89.500
  
UITGAVEN
 
Honoraria €   37.488
Zending / ondersteuning €   11.500
Algemene kosten €   11.912
Gemeentelijke activiteiten €     6.100
Sparen toekomstig betaald werk €   12.500
Sparen reserveringen €   10.000
Totaal €   89.500
RESULTAAT
 €             –

Mail ons


óf vul onderstaand contactformulier in

church blue Logo Baken 8.2 Exclamation Triangle Check code