Wat we geloven

Wat we geloven

Wat we geloven

bijbel en gebed

Wij geloven in het door de Heilige Geest geïnspireerde en dus onfeilbare Woord van God, de Bijbel, en aanvaarden dit als enige grondslag voor ons leven en geloof en onze gemeenschap met elkaar. Wij zullen voortdurend onze persoonlijke en gezamenlijke gemeenschap met God onderhouden door het gebed en het lezen van Zijn Woord.

Doop en avondmaal

Wij aanvaarden naar het Nieuw Testamentisch voorbeeld de doop door onderdompeling op grond van ons persoonlijk geloof, als teken van onze vereniging met Christus in Zijn sterven, begrafenis en opstanding (Matt. 28.19, Hand. 2.41). 


Wij willen in opdracht van de Heer Jezus regelmatig deelnemen aan het door Hem ingestelde avondmaal, ter gedachtenis aan Zijn plaatsvervangend lijden en sterven. Daarmee geven wij ook uitdrukking aan onze gemeenschap met Hem en met elkaar, in de verwachting van Zijn spoedige wederkomst (Matt. 26.26-29, 1 Cor. 10.16-17, 11.23-26).

jezus christus

De leiding van de Heilige Geest erkennende hebben wij persoonlijk Jezus Christus aanvaard als onze Verlosser, waardoor wij kinderen van God zijn geworden (Joh.1.12; 3.7-8). Op grond hiervan verenigen wij ons in de Naam van de Heer Jezus Christus als Hoofd van Zijn lichaam, de gemeente (Efe.1.20-23; Kol.1.18).

Wij belijden dat alleen door Jezus Christus verzoening met God mogelijk is (Joh.3.16, 14.6, 1Tim.2.5-6). Deze verzoening hebben wij niet zelf verdiend, maar door geloof en uit genade ontvangen (Efe. 2.8-9). Om ons met God te verzoenen is Jezus Christus als Zoon van God mens geworden door geboorte uit de maagd Maria, waarna Hij is gestorven voor onze zonden en opgewekt uit de dood om onze rechtvaardiging (Rom.4.24-25). Wij belijden Jezus Christus tevens als Schepper en Heerser van hemel en aarde, tot eer van God de Vader (Fil.2.11).

De leiding van de Heilige Geest erkennende hebben wij persoonlijk Jezus Christus aanvaard als onze Verlosser, waardoor wij kinderen van God zijn geworden (Joh.1.12; 3.7-8). Op grond hiervan verenigen wij ons in de Naam van de Heer Jezus Christus als Hoofd van Zijn lichaam, de gemeente (Efe.1.20-23; Kol.1.18).

Persoonlijke toewijding

Het is ons verlangen om een Bijbels functionerende gemeente te zijn van toegewijde discipelen van Jezus Christus. Hiertoe onderhouden wij graag liefdevolle relaties met elkaar en proberen wij verloren mensen te bereiken met het evangelie van Gods genade.

Zover het ons mogelijk is, willen wij volle medewerking geven aan de activiteiten van de gemeente door onze geestelijke gaven in te zetten en met blijdschap als goede rentmeesters te geven voor het werk van de Heer. Wij willen regelmatig in zowel kleine groepen als in de samenkomsten van de gemeente bij elkaar komen om samen: Vader, Zoon en Heilige Geest, te loven en te aanbidden, om onderwijs in het Woord te ontvangen en om met elkaar te bidden. Graag werken wij mee om onze gemeente in iedere tijd hetzelfde te laten zijn: een krachtig cultureel relevant getuigend licht. Tenslotte erkennen wij het door God aangestelde leiderschap in de gemeente, vertegenwoordigd door de oudsten.